Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 11 września 2012 r.

 

GBŚ.6220.10.2012.MJ.

 

INFORMACJA

Burmistrza Tychowa

            Zgodnie z art. 10  kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 29, 30, 33, oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję,

 

że wydano postanowienie o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami w m. Tychowo, gm. Tychowo, na dz. nr 583/15 obręb Tychowo.

W trakcie postępowania Burmistrz Tychowa wystąpił z zapytaniem czy wymagana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Białogardzie.

  1. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie jak i Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Białogardzie stwierdzili koniczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Zawiadamiam o:

-      możliwości zapoznania się z wnioskiem, karta informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacją sprawy,

-      możliwość składnia na piśmie przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Tychowie
ul. Bobolicka 17, pokój 17.

 

 

Otrzymują:

  1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w  Tychowie,
  2. strona internetowa urzędu.