Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, dn. 08 listopada 2012 r.

GBŚ.6220.19.2012.MJ.

Informacja

Burmistrza Tychowa

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „zalesieniu części działki gruntu nr 83/13 obręb Bukówko o pow. 54, 75 ha, w ramach programu unijnego.”.

Celem postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest ocena czy planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 17.

Niniejsza informacja zostaje podana stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tychowie, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.

 

 

 

 

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie,
  2. strona internetowa Urzędu,
  3. a/akta.