Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców
 
I.    Dane z rejestru PESEL udostępnia:
1.    minister właściwy do spraw informatyzacji - za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2;
2.     organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3.

W tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.


II.    Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.
 
( Podstawa: art. 50 ustawy z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności Dz. U.  z 2018 r.  poz. 1382 ze zm.)  
Informacje o danych osoby trzeciej – tryb wnioskowy

1.    dla podmiotów publicznych
Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań  w myśl art. 46 ust. 1 ustawy   z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności są uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie.


Podmiot zwracający się o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców musi wskazać uzasadnienie, które nie może ograniczać się jedynie do przywołania podstawy prawnej czy też ogólnego wskazania, lecz w uzasadnieniu musi wskazać okoliczności sprawy, jej podstawę prawną oraz rolę osoby poszukiwanej w prowadzonym postępowaniu.


Do podmiotów, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań (w myśl przywołanych już zapisów ustawy) należą:
•    organy administracji publicznej,
•    Sądy,
•    Prokuratury,
•    Policję,
•    Straż Graniczną,
•    Służbę Więzienną,
•    Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
•    Służba Wywiadu Wojskowego,
•    Służbę Celną,
•    Żandarmerię Wojskową,
•    Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
•    Agencję Wywiadu,
•    Biuro Ochrony Rządu,
•    Centralne Biuro Antykorupcyjne,
•    Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
•    Organy wyborcze,
•    Straże Gminne /miejskie/,
•    Komorników Sądowych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
•    Organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
•    Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
•    Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.


2.    podmiotów prywatnych i osób fizycznych
Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt. 1 i 3 wskazanej wyżej ustawy, uprawnione do otrzymywania danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców są osoby oraz jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny oraz inne osoby i podmioty, które uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
We wskazanym trybie dane udostępnia się odpłatnie, z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 
Wymagane dokumenty:
•    Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o udostępnienie danych
 
•    Dowód dokonania opłaty (w przypadku Wnioskodawców zobowiązanych do jej uiszczenia). Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł, z wyjątkiem danych które są niezbędne celem sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia.
Opłata winna zostać uiszczona w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:
Gmina Tychowo
ul. Bobolicka 17
78-220 Tychowo
Konto: Bank Spółdzielczy Białogard Oddział Tychowo  Nr 83 8562 0007 0050 0050 2000 0020.
 
UWAGA: Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informację o jednej osobie, lecz także informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Jednakże wykazanie interesu prawnego w stosunku do pojedynczych osób, nawet gdy są zameldowane pod tym samym adresem oznacza, iż opłata za udostępnienie danych wynosi wielokrotność kwoty 31 zł.
•    Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, zgodny z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17 zł.
Opłata winna zostać uiszczona w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:
Gmina Tychowo
ul. Bobolicka 17
78-220 Tychowo
Konto: Bank Spółdzielczy Białogard Oddział Tychowo  Nr 83 8562 0007 0050 0050 2000 0020.


Z opłaty za przedłożenie pełnomocnictwa zwolniony jest małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.


•    Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu danych (jeśli wymaga tego rodzaj wystąpienia).


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Tychowie
ul. Bobolicka 17
78-220 Tychowo


Wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym można złożyć w formie tradycyjnej lub  w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną pamiętać należy o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca.
Organ rozpatrujący wniosek odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 46 ustawy o ewidencji ludności.
 
Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Tychowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz 1382 ze zm.).
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
•    ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze. zm.);

•  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)

•    rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 ze zm.).

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

1.0 MBPobierzPodgląd pliku