Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

W związku z ustawowym obowiązkiem uchwalenia do dnia 31 marca przez Radę Miejską w Tychowie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tychowo w 2014 r., w nawiązaniu do art. 11a ust. 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 j.t.) udostępnia się celem zaopiniowania przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt na terenie gminy Tychowo oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy projekt ww. programu. Ponadto mieszkańcy gminy Tychowo mogą wnosić uwagi do projektu programu w terminie 21 dni od ukazania się go na stronie bip.tychowo.pl . 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI na rok 2014

Załącznik

177 KBPobierzPodgląd pliku