Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 27 stycznia 2014 r.

GBŚ.6220.6.2013.KM

INFORMACJA

Burmistrz Tychowa

 

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U . z 2013, po. 267 w związku z art.29, 30, 33, oraz art.79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)

 

zawiadamiam,

że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko polegającego na: „Utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Gminnego Punktu Zbierania Odpadów przy ulicy Bobolickiej 12A w Tychowie na terenie nieruchomości, oznaczonej jako działka nr ew. 224/14 obręb 001m.Tychowo, stanowiącej własność Gminy Tychowo”.

W trakcie postępowania Burmistrz Tychowa wystąpił z zapytaniem czy wymagana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie.

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  3. Zawiadamiam o:

- możliwości zapoznania się z wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz   pozostałą dokumentacją sprawy,

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Tychowie ul. Bobolicka 17 , pokój 17.

 

 

 

Otrzymują:

-strona internetowa urzędu,

- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tychowie,