Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 19 lutego 2014 r.

GBŚ.6220.16.2011.KM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

 

że Burmistrz Tychowa przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Bukówko w gminie Tychowo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

 

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest ENERTRAG - Dunowo Sp. z o. o. z siedzibą
w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 15/4.

 

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie.

 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) niniejsze postępowanie jest prowadzone z udziałem społeczeństwa.

 

Wniosek inwestora wraz z załącznikami, raport o oddziaływaniu na środowisko wraz
z uzupełnieniem oraz postanowienia organu wydającego decyzję znajdują się do wglądu
w Urzędzie Miejskim w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, (pokój nr 17).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b cytowanej wyżej ustawy, stanowiska innych organów udostępnia się tylko wówczas, gdy są one dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej,
w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj od dnia 21.02.2014 do 14.03.2014r.

 

W ramach postępowania z udziałem społeczeństwa prawo do składania uwag i wniosków przysługuje każdemu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Tychowa.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
bip.tychowo.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miejskiego w Tychowie oraz w sołectwach Bukówko i  Bukowo.

 

 

Do wiadomości:

ENERTRAG – Dunowo Sp. z o. o., Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin,