Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 24 marca 2014 r.

 

GBŚ.6220.16.2011.KM

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie:

- art. 10 § 1 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267),

- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Bukówko w gminie Tychowo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku
z powyższym oraz na podstawie art. 73 § 1 Kpa informuję, że z zebranym w powyższej sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Tychowie,
ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, pok. Nr 17, w godzinach pracy Urzędu  w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.

Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

 

Powyższe obwieszczenie umieszczono:

-      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie w dniu 24 marca 2014 r.,

-         na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bukówko i Bukówko w dniu 26 marca 2013 r.

-         na stronie BIP Urzędu Gminy Miejskiego w Tychowie ww.bip.tychowo.pl w dniu 24 marca 2014 r.

Otrzymują:

1.       ENERTRAG – DUNOWO Sp.z o. o., Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin.

2.       Strony postępowania, wg wykazu w aktach,

3.       a/akta.