Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 12 czerwca 2014 r.

GBŚ.6220.9.2013.KM

INFORMACJA

Burmistrz Tychowa

 

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U . z 2013, po. 267 w związku z art.29, 30, 33, oraz art.79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: montażu maszyny pakującej głębokotłoczącej typu MULTIVAG w Zakładzie Produkcyjnym Friedrichs Polska Spółka z o. o. z siedziba w Doblu, zlokalizowanym na terenie działki nr 32/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Doble.

 

Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Budownictwa i Ochrony Środowiska w tutejszym Urzędzie Miejskim w pokoju nr 17 w godz.730 - 1530 lub pod numerem Tel. 0 94 31 15 258.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

-strona internetowa urzędu,

- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tychowie,

- a/akta