Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 26 czerwca 2014 r.

 

GBŚ.602.1.2014.KM

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39, 46, 50, 51, 52 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Tychowapodaje do publicznej wiadomości informację o:

 

przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiska projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tychowo na lata 2014 - 2017, z perspektywą na lata 2018– 2021, zgodnie z uzgodnionym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnymw Szczecinie, zakresem prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.