Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 26 czerwca 2014  r.

 

GBŚ.602.1.2014.KM

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Tychowapodaje do publicznej wiadomości informację o:

 

opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tychowo na lata 2014 - 2017, z perspektywą na lata 2018 - 2021.

 

Gmina Tychowo w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządziła projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tychowona lata 2014 - 2017, z perspektywą na lata 2018 - 2021” oraz zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 ze zm.). W związku z powyższym wystąpiono do Zarządu Powiatu o zaopiniowanie projektu dokumentu.

 

Zgodnie z art. 40, 41 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Tychowa ogłasza możliwość wnoszenia uwag do opracowanego projektu dokumentu. W związku z powyższym osoby zainteresowane ww. projektem mogą wziąć udział w postępowaniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko poprzez składanie uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Z dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim, pokój 17 ,
Tel 0 94 31 60 258. Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej bądź ustnie oraz w formie elektronicznej na adres e-mail 
k.mazurkiewicz@tychowo.pl. Zgłaszane wnioski i uwagi mogą zostać wykorzystane w przedmiotowej sprawie przy sporządzaniu ww. dokumentu.