Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 9 września 2014 r.

 

 

 

 

GNŚ.6220.16.2011.KM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie:

art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że postanowieniem z dnia 9 września 2014 r. nr GNŚ.6220.16.2011.KM Burmistrz Tychowa wyjaśnił wątpliwości co do treści decyzji z dnia 26.06.2014 r. znak: GBŚ.6220.16.2011.KM dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Bukówko w gminie Tychowo, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

 

Inwestorem jest spółka:

ENERTRAG-Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

Al. Papieża Jana Pawła II 15/4,

70-445 Szczecin.

 

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. BIP,
  2. Tablica ogłoszeń UM w Tychowie
  3. Tablica ogłoszeń w sołectwie Bukówko i Bukowo
  4. a/a