Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 13 października 2014 r.

GNŚ.6220.5.2014.KM.

INFORMACJA

 

Burmistrza Tychowa

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn : Wykonanie pełnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo w leśnictwach Czarnikowo, Glinki oraz Bąbnica” – dla zadania częściowego nr 4 leśnictwo Bąbnica.

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek KGE Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa jako pełnomocnika Nadleśnictwa Tychowo, ul. Leona Mroczkiewicza 3b, 78-220 Tychowo.

Celem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest ocena czy planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 17.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tychowie, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.

 

Otrzymują:

1.       BIP,

2.       Tablica ogłoszeń UM Tychowo,

3.       a/akta.