Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 13 października 2014 r.

 

 

GBŚ.6220.4.2014.KM

INFORMACJA

Burmistrz Tychowa

 

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U . z 2013, po. 267 w związku z art.29, 30, 33, oraz art.79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że wydano postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "Wykonanie pełnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo w leśnictwach Czarnikowo, Glinki oraz Bąbnica”

W trakcie postępowania Burmistrz Tychowa wystąpił z zapytaniem czy wymagana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie.

·Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdził brak  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

·Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

·Zawiadamiam o:

- możliwości zapoznania się z wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz   pozostałą dokumentacją sprawy,

- możliwości składania na piśmie przez wszystkich zainteresowanych uwag
i wniosk
ów odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Tychowie ul. Bobolicka 17 , pokój 17.

 

 

Otrzymują:

-strona internetowa urzędu,

- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tychowie,

a/akta