Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 13 października 2014 r.

 

 

 

GNŚ.6220.5.2014.KM.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

         Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w Urzędzie Miejskim w Tychowie, na wniosek KGE Sp. z o. o. Sp.k. ul. Annopol 3,
03-236 Warszawa jako pełnomocnika Nadleśnictwa Tychowo, ul. Leona Mroczkiewicza 3b, 78-220 Tychowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wykonanie pełnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo w leśnictwach Czarnikowo, Glinki oraz Bąbnica” – dla zadania częściowego nr 4 leśnictwo Bąbnica.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję o uprawnieniach stron tego postępowania o prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień i składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w pokoju nr 17 w godzinach 7.30-15.30. Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.

           

 

 

Otrzymują:

 

1.       KGE Sp z o. o. Sp. k., ul. Annopol 3, 03-236  Warszawa.

2.       Nadleśnictwo Tychowo, ul. Mroczkiewicza 3B, 78-220 Tychowo,

3.       A/akta.