Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych


Zastępca Burmistrza
Jacek Marcinkowski
tel.: 94 3160252 


  I. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza.

  II. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

  1) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Tychowa,

  2) pełnienie funkcji reprezentacyjnej podczas nieobecności Burmistrza,

  3) kierowanie pracą urzędu podczas nieobecności Burmistrza,

  4) kształtowanie polityki w zakresie ochrony środowiska,

  5) organizacja współpracy z sąsiednimi gminami/państwami,

  6) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

  7) redagowanie „Tychowskich Wieści”,

  8) nadzór nad opracowywaniem projektów prognoz oraz programów rozwoju gminy,

  9) wspieranie przedsiębiorczości.

  III. Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez samodzielne stanowiska pracy oraz referaty:

  1) samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego gminy,

  2) samodzielne stanowisko pracy ds. rozwoju gospodarczego gminy,

  3) Referatem Nieruchomości, Budownictwa i Ochrony Środowiska.