Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych


Zastępca Burmistrza
Jacek Marcinkowski
tel.: 94 3160252 

  Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

  1. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza  

       Tychowa,

  2. pełnienie funkcji reprezentacyjnej podczas nieobecności Burmistrza,

  3. kierowanie pracą urzędu podczas nieobecności Burmistrza,

  4. kształtowanie polityki w zakresie ochrony środowiska,

  5. organizacja współpracy z sąsiednimi gminami/ państwami.