Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zarządzenia

Zarządzenie NR 1/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 2/15 - w sprawie upoważnienia Inspektora Urzędu Miejskiego w Tychowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny

461 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 3/15 - w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje"

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 4/15 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie

516 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 5/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont oraz zasad (polityki) rachunkowości w UM w Tychowie

5.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 6/15 - w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw gminy

651 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 7/15 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla org. pozarządowych...

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 8/15 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla org. pozarządowych...

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 9/15 - w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

432 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 10/15 - w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

492 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 11/15 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora GOK w Tychowie

449 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 12/15 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora GOK w Tychowie oraz określenie regulaminu konkursu

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 13/15 - w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego sprawującego nadzór nad przygotowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w warunkach specjalnych na terenie gminy Tychowo

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 14/15 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie

469 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 15/15 - w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

509 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 16/15 - w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

448 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 17/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 18/15 - w sprawie zorganizowania doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

472 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 19/15 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego anteny do radiotelefonu

160 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 20/15 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów

155 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 21/15 - w sprawie zapewnienia funkcjonalności systemu kontroli zarządczej w Gminie Tychowo

9.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 22/15 - w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychowie

186 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 23/15 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 24/15 - w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Tychowo zadania pn. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu", "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych" na rok 2015r.

536 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 25/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Tychowo

163 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 26/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia w Urzędzie Miejskim w Tychowie zasad i trybu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

283 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 27/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie oraz określenia regulaminu konkursu.

216 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 28/15 - w sprawie ustalenia Rocznego Programu Działania Gminy na 2015 rok

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 29/15 - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteka Publicznej Gminy Tychowo im. Lucjana Szenwalda w Tychowie oraz określenia regulaminu konkursu

4.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 30/15 - w sprawie Rocznego Programu Działania Urzędu Miejskiego w Tychowie na 2015 rok

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 31/15 - w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 32/15 - w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

420 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 33/15 - w sprawie powołania Komisji do odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją operacji pn. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowościach: Kikowo i Doble w gminie Tychowo.

488 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 34/15 - w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Tychowo

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 35/15 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 36/15 - w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej

307 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 37/15 - w sprawie odwołania członków Komisji do spraw przydziału mieszkań komunalnych

332 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 38/15 - w sprawie powołania członków Komisji do spraw przydziału mieszkań komunalnych

359 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 39/15 - w sprawie odwołania członka komisji przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości, dzierżawy lub najmu stanowiących własność Gminy Tychowo

439 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 40/15 - w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości, dzierżawy lub najmu stanowiących własność Gminy Tychowo

505 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 41/15 - w sprawie ustalenia zakresu robót dokonanych bez wymaganego zezwolenia, dot. dziennego zajęcia pasów drogowych i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego

473 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 42/15 - w sprawie powołania komisji oceny dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Miejskim w Tychowie

557 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 43/15 - w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Tychowo na rok 2014 oraz informacji o stanie mienia Gminy w roku 2014

768 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 44/15 - w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

399 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 45/15 - w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

311 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 46/15 - w sprawie zmiany składu formacji wykrywania i alarmowania

537 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 47/15 - w sprawie zmiany w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 48/15 - w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia interwencji mieszkańców dot. nieuzasadnionego naliczania opłaty za zużycie wody dla budynku nr 7 i 8 w Kikowie w Gminie Tychowo

333 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 49/15 - w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do zapewnienia ochrany lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 roku.

344 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 50/15 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 51/15 - w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

500 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 52/15 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum zdawczo-odbiorczego księgozbioru oraz inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia w Bibliotece Publicznej Gminy Tychowo im. Lucjana Szenwalda

620 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 53/15 - w sprawie sprzedaży nieruchomości

510 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 54/15 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza na terenie gminy Tychowo

862 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 55/15 - w sprawie koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

427 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 56/15 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 57/15 - w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

394 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 58/15 - w sprawie odwołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędu i kierownicze stanowiska urzędnicze

339 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 59/15 - w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze

382 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 60/15 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykorzystaniu budżetu Gminy Tychowo

417 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 61/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

338 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 62/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 63/15 - w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia powiatowo-gminnego zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Podborsko-2015

307 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 64/15 - w sprawie procedury archiwizacji, gromadzenia i udostępnienia dokumentacji projektu Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich w Urzędzie Miejskim w Tychowie

215 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 65/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

282 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 66/15 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia regulaminu organizacyjnego tej Komisji

246 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 67/15 - w sprawie przygotowania, organizacji i zapewnienia funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie gminy Tychowo

289 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 68/15 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tychowie

217 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 69/15 - w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tychowo

281 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 70/15 - w sprawie sprzedaży nieruchomości

268 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 71/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

759 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 72/15 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w świetlicach wiejskich Gminy Tychowo

276 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 73/15 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

191 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 74/15 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo za 2014r.

73 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 75/15 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości

192 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 76/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa w gminie Tychowo

198 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 77/15 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie

197 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 78/15 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie

195 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 79/15 - w sprawie przygotowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Tychowo

193 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 80/15 - w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądów robót budowlanych w okresie gwarancji ustalając stan robót i usunięcia wad związanych z wybudowanymi placami zabaw dla dzieci w miejscowościach: Słonino, Pobądz, Warnino, Smęcino, Kowalki, Sadkowo, Zaspy Wielkie, Wicewo, Stare Dębno, Drzonowo Białogardzkie, Trzebiszyn, Tyczewo, Czarnkowo, Liśnica, Kikowo i Doble.

224 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 81/15 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie na dzień 31 grudnia 2014 r.

204 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 82/15 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo im. Lucjana Szenwalda na dzień 31 grudnia 2014 r.

206 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 83/15 - w sprawie procedury zawierania umów regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000. Euro, procedury udzielania zamówień publicznych w ramach projektu „Rekultywacja składowisk komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, nr umowy POIiŚ.02.01.00-00-035/13-00, procedury dotyczącej finansowania projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”

8.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 84/15 - w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont oraz zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Tychowie

12.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 85/15 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

199 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 86/15 - w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej przez Gminę Tychowo.

272 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 87/15 - uchylające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Tychowo

195 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 88/15 - w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Tychowie

806 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 89/15 - w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Tychowie

224 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 90/15 - w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Tychowie

309 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 91/15 - w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i umarzania zaległości w Urzędzie Miejskim w Tychowie

231 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 92/15 - w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Tychowie

299 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 93/15 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie

191 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 94/15 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie

191 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 95/15 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

271 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 96/15 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie

282 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 97/15 - w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego

195 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 98/15 - w sprawie odwołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo im. Lucjana Szenwalda w Tychowie

179 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 99/15 - w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo im. Lucjana Szenwalda w Tychowie

204 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 100/15 - w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Kozłowskiemu stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie

191 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 101/15 - w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Kalbarczyk stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie

191 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 102/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

752 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 103/15 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych wieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 104/15 - w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Tychowa w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

276 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 105/15 - w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez instytucję kultury prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Trzebiszyn

278 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 106/15 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Tychowo

201 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 107/15 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

201 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 108/15 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

202 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 109/15 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

202 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 110/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 111/15 - w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Tychowo

10.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 112/15 - w sprawie zasad udostępniania oraz zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich

14.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 113/15 - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 114/15 - w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji Dyrektora oraz wyposażenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie.

196 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 115/15 - w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji Dyrektora oraz wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie.

196 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 116/15 - w sprawie regulaminu organizacyjnego stanowiska kierowania Burmistrza Tychowa w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

196 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 117/15 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

204 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 118/15 - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tychowo, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015r.

213 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 119/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

796 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 120/15 - w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 121/15 - w sprawie zmiany składu komisji do odbioru dokumentacji Dyrektora oraz wyposażenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie.

197 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 122/15 - w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 123/15 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 124/15 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu w celu przeprowadzenia Ogólnokrajowego Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r..

229 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 125/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie składu komisji przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

220 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 126/15 - w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Tychowo na rok 2016

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 127/15 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

204 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 128/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na gminy Tychowo

218 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 129/15 - w sprawie przekazania środka trwałego w użyczenie

204 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 130/15 - w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych związanych z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Warninie, gmina Tychowo.

199 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 131/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 132/15 - w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków typu: FRUKKO - dwukomorowa, drenażowa MBOŚ OG 5000L na działce nr 38/26, obrębu Smęcino, gmina Tychowo

250 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 133/15 - w sprawie składu komisji stypendialnej, trybu jej pracy oraz szczegółowych zadań

201 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 134/15 - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tychowo.

201 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 135/15 - w sprawie powołania gminnej komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej.

435 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 136/15 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

197 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 137/15 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

224 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 138/15 - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

35 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 139/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

871 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 140/15 - w sprawie wskazania osób wchodzących, spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, w skład obwodowych komisji wyborczych

29 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 141/15 - w sprawie organizacji ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy Tychowo.

216 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 142/15 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 143/15 - w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym

196 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 144/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

24 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 145/15 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

271 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 146/15 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie

195 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 147/15 - zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

194 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 148/15 - w sprawie realizacji zadań po wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego

202 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 149/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

832 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 150/15 - w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

183 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 151/15 - w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

183 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 152/15 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

204 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 153/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa w gminie Tychowo

203 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 154/15 - w sprawie przekazania projektu budżetu gminy na rok 2016 wraz z objaśnieniami oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tychowo na lata 2016-2029

203 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 155/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

271 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 156/15 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

196 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 157/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 158/15 - w sprawie odwołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tychowie

196 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 159/15 - w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tychowie

197 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 160/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samorządowych instytucji kultury Gminy Tychowo.

312 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 161/15 - w sprawie: konkursu na „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje” na terenie Gminy Tychowo w roku 2015/2016.

194 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 162/15 - w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby urzędu stanu cywilnego

127 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 163/15 - w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Rady Sportu w Tychowie

193 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 164/15 - w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia: – Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tychowie – Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,– procedury określającej tryb wydawania przez Burmistrza Tychowa upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” albo zlecenia takich prac.

205 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 165/15 - w sprawie zorganizowania i zapewnienia ochrony informacjom niejawnym przetwarzanym w Urzędzie Miejskim w Tychowie

199 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 166/15 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu".

326 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 167/15 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych".

321 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 168/15 - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, a także dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego na rok 2016

320 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 169/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2015r.

124 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 170/15 - w sprawie odwołania członka Gminnej Rady Sportu w Tychowie

193 KBPobierzPodgląd pliku