Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 0,50 zł na miesiąc od mieszkańca.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 38,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ustalana jest na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika proszeni są o złożenie deklaracji (nawet jeżeli deklarowali posiadanie kompostownika we wcześniejszych deklaracjach).
Właściciele nieruchomości, którzy mają obecnie zadeklarowany nieselektywny sposób zbierania odpadów zobowiązani są do złożenia deklaracji i segregacji odpadów od 1 stycznia 2020 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć:
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia wytworzenie odpadów w danej nieruchomości,
- w przypadku zmiany danych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, burmistrz określi, w drodze decyzji administracyjnej, wysokość opłaty uwzględniając uzasadnione szacunki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Urzędu – pokój Nr 9 lub w pokoju Nr 20 Referat Finansów i Planowania, Gospodarka Odpadami, Ochrona środowiska w godzinach 7.00-15.00 poniedziałek -środa, 7.00-16.00 czwartek i 7.00-14.00 piątek, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego sporządzonego w formacie XML, umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ( ePUAP).

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sprawy załatwiane są niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, w przypadkach skomplikowanych do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UM Tychowo w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Finansów UM Tychowo – Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat – pokój nr 20.
Samodzielne stanowisko do spraw Gospodarki Odpadami, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarki Gminy UM Tychowo- pokój nr 20.


PODSTAWA PRAWNA:

•    Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).
•    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
•    Uchwała nr XV/96/19 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom.2019.6226).
•    Uchwała nr XV/95/19 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom.2019.6225).

UWAGI:
A. ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH:
Podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b Ordynacji podatkowej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1. odroczyć termin płatności opłaty lub rozłożyć zapłatę opłaty na raty - wniosek o powyższe podatnik jest obowiązany złożyć przed terminem płatności raty w sekretariacie UM Tychowo wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatnika;
2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - wniosek o powyższe podatnik jest obowiązany złożyć po terminie płatności raty opłaty w sekretariacie UM Tychowo, gdy opłata jest zaległością podatkową wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatnika;
3. umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną - wniosek o powyższe podatnik jest obowiązany złożyć po terminie płatności raty opłaty w sekretariacie UM Tychowo, gdy opłata jest zaległością podatkową wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatnika.

B. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH:
Podstawa prawna – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).
Organ podatkowy ma obowiązek wystawienia upomnienia, gdy podatnik ma zaległość w opłacie, w którym dolicza do kwoty będącej zaległością na dzień wystawienia upomnienia odsetki i koszty upomnienia (w 2020 roku wynoszą 11,60 zł). Po otrzymaniu upomnienia podatnik od daty wystawienia upomnienia do dnia zapłaty podatku sam obowiązany jest doliczyć odsetki za ten okres. Jeżeli odsetki wynoszą mniej niż 8,70 zł odsetek nie dolicza się.
Następnie po 7 dniach od doręczenia upomnienia organ podatkowy wystawia tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego tytułem ściągnięcia zaległości podatkowej.

C. TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Podstawa prawna - uchwała nr XXII/178/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. Pom.2016.2719).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłata miesięczną, płatną z góry bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca.
Za I miesiąc do 15 stycznia danego roku.
Za II miesiąc do 15 lutego danego roku.
Za III miesiąc do 15 marca danego roku.
Za IV miesiąc do 15 kwietnia danego roku.
Za V miesiąc do 15 maja danego roku.
Za VI miesiąc do 15 czerwca danego roku.
Za VII miesiąc do 15 lipca danego roku.
Za VIII miesiąc do 15 sierpnia danego roku.
Za IX miesiąc do 15 września danego roku.
Za X miesiąc do 15 października danego roku.
Za XI miesiąc do 15 listopada danego roku.
Za XII miesiąc do 15 grudnia danego roku.


D. WPŁATY

Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), przelewem na konto indywidualne lub na konto Gminy Tychowo Bank Spółdzielczy w Białogardzie oddział w Tychowie  nr konta: 34-8562-0007-0050-0050-2000-0320 lub w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Tychowie (parter), bądź w innych punktach obsługi kasowej.


E. SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy właściciele nieruchomości musza segregować odpady na następujące frakcje:
1.    papier – odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury (worek niebieski);
2.    szkło – odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła (worek zielony);
3.    metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (worek żółty);
4.    bioodpady – resztki jedzenia natury roślinnej, resztki z owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skoszona trawa, liście, kwiaty, skorupki jajek itp. (worek brązowy);
5.    odpady resztkowe – odpady resztkowe pozostające po selektywnej zbiórce (pojemnik).
Częstotliwość odbierania odpadów zebranych selektywnie – raz na cztery tygodnie (zgodnie z harmonogramem wywozu). Selektywne zbieranie odpadów dotyczy również tzw. odpadów problemowych takich jak pozostałości farb i lakierów, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny itp. Odpady takie zbierane będą w sposób ciągły w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów w Tychowie (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy ulicy Leśnej 21 lub podczas zbiórek organizowanych na terenie gminy Tychowo (zgodnie z ogłoszeniem).
Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00,
sobota 08:00 – 10:00

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w PSZOK: papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i dętki -  mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz samochodów osobowych (maksymalnie 4 szt. rocznie na jednego pełnoletniego mieszkańca), odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym styropian. W punkcie zbierania odpadów przyjmowane będą tylko odpady posegregowane. Chęć zdeponowania odpadów należy wcześniej zgłosić w Urzędzie Miejskim w Tychowie w pokoju nr 20 lub telefonicznie pod nr tel. 943160276.

LINK DO UCHWAŁ

LINK DO DEKLARACJI