Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, dnia 02 września 2020 r.

ZGROMADZENIA:
I.    TRYB UPROSZCZONY
„Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. -Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019r. poz. 631 t.j.) organizator zgromadzenia działając w ramach postępowania uproszczonego w sprawie zgromadzeń, zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z tym informujemy, że w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartki do godz. 16.00 i piątki do godz. 14.00 zawiadomienie należy przesyłać na adres e-mail: r.przygodzka@tychowo.pl tel. 94 31-60-262 lub 94 31-15-130. Natomiast po godzinach w/w oraz w dniach wolnych od pracy zawiadomienia należy kierować na adres e-mail : wczk@szczecin.uw.gov.pl tel. 91 43-03-342, fax 91 43-38-522.
Organizator zgromadzenia powiadamia właściwe Centrum Zarządzania Kryzysowego o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
1)    imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
2)    datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia we wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
3)    ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia

II.    TRYB ZWYKŁY

„Zgodnie z art. 7 i 9 oraz 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. "Prawo o zgromadzeniach" organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faxu, ustnie do protokołu lub za pomocą poczty elektronicznej nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną data zgromadzenia na adres: e-mail: umig@tychowo.pl nr fax 94 31-15-566.
W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:
1)    mię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą,
2)    imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
3)    cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,
4)    datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia we wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
5)    informacje o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1)    pisemna zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą poczty elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Organizacja zgromadzeń