Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Użytki rolne wykazane we wniosku muszą być zgodne z ewidencją gruntów.
Od 01.01.2021 roku  weszły przepisy dotyczące zniesienia w ewidencji dzierżawców.
Jeżeli ktoś posiada oprócz gruntów własnych umowy dzierżawy
(KOWR, prywatne), proszę o dołączenie do wniosku kserokopii celem weryfikacji powierzchni wykazanej we wniosku z ewidencją Starostwa Powiatowego w Białogardzie.


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W 2022 roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 rok, w dwóch terminach:

  1. a) od 1 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022r.
  2. b) od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022r.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosić będzie:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Miejsce złożenia dokumentów:
-  w pokoju nr 14, w godzinach: od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do środy, od 7.00 do 16.00 w czwartek, od 7.00 do 14.00 w piątek.

Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

  1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2022r. – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  2. od dnia 3 października do dnia 31 października 2022r. – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2227)
2.Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. poz. 2266)
4.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2021 r. poz. 2379)
5.Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2019 r. poz. 398)
6.Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339

Załączniki

1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

871 KBPobierzPodgląd pliku

2. Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

51 KBPobierzPodgląd pliku

3. Oświadczenie (dla spółek)

27 KBPobierzPodgląd pliku