Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Bożena Kowalewska – Inspektor

Tel. 94 3160267

 1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
        w szczególności :
  a) przyjmowanie wniosków, wraz z niezbędnymi załącznikami, o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  b) zlecanie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  c) przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
 2. przyjmowanie wniosków, wraz z niezbędnymi załącznikami, o przyznanie dodatku energetycznego,
 3. przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku energetycznego,
 4. wykonywanie zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w szczególności :
  a) przyjmowanie wniosków, wraz z niezbędnymi załącznikami  o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego,
  b) przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego,
  c) kontrola realizacji przyznanych świadczeń.
 5. wykonywanie czynności związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny”.