Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zarządzenie NR 1/2016 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

191 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 2/2016 - w sprawie sprzedaży nieruchomości

278 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 3/2016 - w sprawie powołania członka Gminnej Rady Sportu w Tychowie

189 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 4/2016 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2016r.

140 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 5/2016 - w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tychowo na rok szkolny 2016/2017

204 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 6/2016 - w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Tychowa w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

277 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 7/2016 - w sprawie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 24 kwietnia 2016 roku

264 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 8/2016 - w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Tychowo zadania pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu”, „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” na 2016 r.

197 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 9/2016 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie

206 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 10/2016 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Jankowskiej Specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

198 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 11/2016 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Jankowskiej Specjalistę pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie do zastępowania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

189 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 12/2016 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Jankowskiej Specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie do zastępowania Kierownika GOPS w sprawach związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

189 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 13/2016 - w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Rady Sportu w Tychowie

107 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 14/2016 - w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

219 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 15/2016 - w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wykonanie w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” oraz „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych"

28 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 16/2016 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum w związku z referendum Gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Tychowa przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 10 kwietnia 2016r.

145 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 17/2016 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2016 r.

202 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 18/2016 - w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz dostosowania lokali obwodowych do komisji wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

305 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 19/2016 - w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie I przetargu pisemnego nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

234 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 20/2016 - w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

306 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 21/2016 - w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

327 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 22/2016 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu".

195 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 23/2016 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Jankowskiej Specjalistę pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie do prowadzenia postępowań w sprawach o wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji i wypłaty tych świadczeń

649 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 24/2016 - w sprawie ustalenia Rocznego Programu Działania Gminy na 2016 rok

271 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 25/2016 - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont oraz zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Tychowie

182 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 26/2016 - w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

184 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 27/2016 - w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

204 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 28/2016 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

204 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 29/2016 - w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tychowo na rok szkolny 2016/2017

234 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 30/2016 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu podczas referendum w sprawie odwołania Burmistrza Tychowa przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 10 kwietnia 2016r.

527 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 31/2016 - w sprawie ustalenia Rocznego Programu Działania Urzędu Miejskiego w Tychowie na 2016 rok

216 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 32/2016 - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont oraz zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Tychowie

221 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 33/2016 - w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania pn „Przebudowa instalacji c.o. i c.t. z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie”, realizowanego w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

199 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 34/2016 - w sprawie sprzedaży nieruchomości.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 35/2016 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tychowo na rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Gminy roku 20155

278 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 36/2016 - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.Zarządzenie NR 35/2016 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tychowo na rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Gminy w roku 2015

782 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 37/2016 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2016r.

281 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 38/2016 - w sprawie ustalenia regulaminu zgłaszania do wyłapania bezdomnych psów z terenu gminy Tychowo i ich przekazania do schroniska dla zwierząt.

226 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 39/2016 - w sprawie powołania Komisji do odbioru technicznego robót remontowo - budowlanych wykonanych w świetlicach wiejskich w Kowalkach, Dobrowie, Sadkowie i Smęcinie.

182 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 40/2016 - w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

202 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 41/2016 - w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Miejskim w Tychowie.

210 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 42/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

207 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 43/2016 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

120 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 44/2016 -w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2016r.

204 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 45/2016 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

198 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 46/2016 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej.

122 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 47/2016 - w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

129 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 48/2016 - w sprawie upoważnienia Pani Adeli Naumiec Specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

125 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 49/2016 - w sprawie upoważnienia Pani Adeli Naumiec Specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie do zastępowania Kierownika w sprawach związanych z bieżącą działalnością Ośrodka

126 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 50/2016 - w sprawie upoważnienia Pani Adeli Naumiec Specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.

280 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 51/2016 - w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości od Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Białogardzie

273 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 52/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia 85/2015 Burmistrza Tychowa z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

594 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 53/2016 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo za 2015r.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 54/2016 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2016r

115 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 55/2016 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie na dzień 31 grudnia 2015 r.

122 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 56/2016 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej gminy Tychowo im. Lucjana Szenwalda na dzień 31 grudnia 2015 r.

240 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 56a/2016 - w sprawie: ogłoszenia konkursu „Tychowski Heros” – Nagrody Gospodarczej Burmistrza Tychowa.

198 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 57/2016 - w sprawie odwołania i powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychowie

280 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 58/2016 - w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń konkursowych złożonych o przyznanie nagrody gospodarczej Burmistrza Tychowa „Tychowski Heros”

278 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 59/2016 - w sprawie powołania Komisji do odbioru technicznego robót polegających na wykonaniu zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi w m. Dobrówko, Gmina Tychowo do realizacji w/g zasady zaprojektuj i wybuduj”.

278 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 60/2016 - w sprawie powołania Komisji do odbioru technicznego robót polegających na wykonaniu zadania pn. „Wykonanie oświetlenia placu sołeckiego w m. Trzebiszyn, gmina Tychowo”.

279 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 61/2016 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

647 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 62/2016 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2016r.

198 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 63/2016 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, zamówień publicznych i drogownictwa w Referacie Nieruchomości, Budownictwa i Środowiska

296 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 64/2016 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tychowie

803 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 65/2016 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2016 r.

203 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 66/2016 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

216 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 67/2016 - w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Tychowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

223 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 68/2016 - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tychowo, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r.

550 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 69/2016 - w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Przebudowa instalacji c.o. i ct z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie."

291 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 70/2016 - w sprawie organizacji działań w przypadku wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 71/2016 - w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Tychowo na rok 2017

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 72/2016 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2016 r.

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 73/2016 - w sprawie odwołania członków komisji stypendialnej

216 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 74/2016 - w sprawie powołania członków komisji stypendialnej

281 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 75/2016 -w sprawie powołania Komisji do odbioru technicznego robót polegających na wykonaniu zadania pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki gminnej w Drzonowie Białogardzkim”.

294 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 76/2016 - w sprawie wydawania i dystrybucji preparatów stabilnego jodu w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie gminy Tychowo.

204 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 77/2016 - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tychowo.

219 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 78/2016 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

207 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 79/2016 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

434 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 80/2016 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2016 r.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 81/2016 - w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tychowo

205 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 82/2016 - w sprawie przekazania projektu budżetu gminy na rok 2017 wraz z uzasadnieniem oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tychowo na lata 2017-2029

507 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 83/2016 - w sprawie: konkursu na „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje” na terenie Gminy Tychowo w roku 2015/2016.

193 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 84/2016 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Żłobka Gminnego w Tychowie

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 85/2016 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Jankowskiej p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

193 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 86/2016 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Jankowskiej p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do wykonywania zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka

199 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 87/2016 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Jankowskiej p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do prowadzenia postępowań w sprawach o wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji i wypłaty tych świadczeń

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 88/2016 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Jankowskiej p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

202 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 89/2016 - w sprawie przekazania środka trwałego w użyczenie

399 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 90/2016 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2016 r.

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 91/2016 - w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Budowa żłobka w Gminie Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do gminnego Przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przy ul. Mickiewicza 1 w Tychowie na terenie działki nr 565/12 obr.001 jed. ewid. Tychowo – miasto.”

314 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 92/2016 - w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Tychowo i jej jednostkach budżetowych

236 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 93/2016 - w sprawie: ogłoszenia konkursu „Tychowski Heros” – Nagrody Burmistrza Tychowa.

199 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 94/2016 - w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego bramy garażowej dla OSP w Tychowie w budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie.

380 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 95/2016 - w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za garaże komunalne, pomieszczenia gospodarcze i lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Tychowo.

263 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 96/2016 - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, a także dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego na rok 2017

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 97/2016 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień31 grudnia 2016 roku

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 98/2016 - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

383 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 99/2016 - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samorządowych instytucji kultury Gminy Tychowo.

90 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 100/2016 - zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania oraz zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich.

277 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 101/2016 - w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Dobudowa oświetlenia ulicy Topolowej i Sosnowej w Tychowie do realizacji w/g zasady zaprojektuj i wybuduj”.

356 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 102/2016 - zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Tychowa w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

276 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 103/2016 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2016 r.

187 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 104/2016 - w sprawie ustalenia regulaminu zgłaszania do wyłapania bezdomnych psów z terenu gminy Tychowo i ich przekazania do schroniska dla zwierząt.

577 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 105/2016 - w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

35 KBPobierzPodgląd pliku