Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

                            Tychowo, dnia 26 kwietnia 2016 r.
NBŚ.6840.9.2015.KMBurmistrz  Tychowa
OGŁASZA
IV przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości
 1. Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość własna Gminy Tychowo stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 692 o powierzchni 0,1310 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Tychowo. Dla nieruchomości założono księgę wieczystą nr KO1B00016160/9.
 2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Tychowo nieruchomość opisana w pkt 1 opisana jest jako B 16 MN,  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 3. Nieruchomość jest wolna od zobowiązania i obciążeń.
 4. Przetarg odbędzie się dnia 31 maja 2016 r. (wtorek ) o godzinie 10.00 w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego, ul, Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są posiadać dokument stwierdzający prawo do uczestnictwa w przetargu (tj. dowód osobisty, pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia wadium).
 7. Cenę wywoławczą w przetargu stanowić będzie kwota 67.650,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem  tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych, 00 groszy).
 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest w terminie do dnia 27 maja 2016 r. wpłacenie na konto Urzędu Gminy Tychowo Bank Spółdzielczy Białogard, Oddział Tychowo nr 10 8562 0007 0050 0050 2000 0170 wadium, w kwocie 6.765,00 zł (słownie: sześć tysięcy  siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00 groszy).
 9. Postąpienie w przetargu stanowić będzie kwota nie mniejsza niż 1% wartości nieruchomości.
 10. Jeżeli w przetargu nie będzie żadnego postąpienia wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Osobie, która wycofa się z przetargu przed jego otwarciem wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
 12. Osobie, która przegra przetarg wpłacone wadium zostanie niezwłocznie po przetargu zwrócone.
 13. Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę nabycia nieruchomości stanowić będzie kwota, jaka została osiągnięta w postąpieniach przetargu. Powyższą kwotę należy uiścić 7 dni przed datą zawarcia umowy notarialnej.
 14. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
 15. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Tychowa odstąpi od sprzedaży, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.