Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach można starać się o uzyskanie zezwolenia na jednorazową (do 2 dni) sprzedaż napojów alkoholowych. O zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a)      do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
b)      powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
c)      powyżej 18% zawartości alkoholu

Wymagane dokumenty
1.      Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych.
2.      Kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Tychowa)


Wniosek

 
Opłaty
Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Tychowie przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:
1)      dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 43,75 zł,
2)      dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 43,75 zł,
3)      dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu –  175 zł.
 
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Tychowie na rachunek bankowy  BS BIAŁOGARD O/TYCHOWO 83856200070050005020000020
Termin załatwienia sprawy
30 dni lub w sprawach wymagających dłuższych ustaleń - zgodnie z terminami w KPA


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Tychowie
ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo
tel. 094 31 602 66
pok. 1a  


Tryb odwoławczy
1.      Na postanowienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tychowa  w terminie 7 dni od daty jego doręczenia
2.      Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tychowa w terminie 14 dni od daty  jej doręczenia.


Podstawa prawna
1.    Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz.487 z późn. zm.)
2.    Uchwała NR XLVII/371/18 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tychowo