Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wydawanie zezwoleń:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje Burmistrz Tychowa po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie pisemnego wniosku (wniosek stanowi załącznik do niniejszej informacji).
Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
•    do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
•    powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
•    powyżej 18% alkoholu


Sposób załatwienia:
•    Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (wykaz załączników wymieniony jest w wniosku o wydanie zezwolenia) należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Tychowie.
•    Pełną dokumentację przekazuje się następnie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która bada, czy lokalizacja proponowanego we wniosku punktu sprzedaży napojów alkoholowych jest zgodna z uchwałą Rady Miejskiej
w Tychowie, o których mowa w pkt 2-5 niniejszej informacji.


 Opłaty

1. Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:
- Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu;
w/w opłaty wnosi się proporcjonalnie do czasu korzystania z zezwolenia
2. Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie, złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartości sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
 
•    37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę    w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim;
•    37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim;
•    77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Tychowie na rachunek bankowy  BS BIAŁOGARD O/TYCHOWO 83856200070050005020000020

Wniosek

 Wymagane załączniki

1.    dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2.    pisemną zgodę właściciela , użytkownika , zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3.    decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r., Nr 136 poz.914, z późn. zm).
Termin załatwienia sprawy
30 dni lub w sprawach wymagających dłuższych ustaleń - zgodnie z terminami w KPA

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Tychowie
ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo
tel. 094 31 602 66
pok. 1a

Tryb odwoławczy
1.      Na postanowienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tychowa  w terminie 7 dni od daty jego doręczenia
2.      Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tychowa w terminie 14 dni od daty  jej doręczenia
Podstawa prawna
1.    Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz.487 z późn. zm.)
2.    Uchwała NR XLVII/371/18 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tychowo