Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Działalność lobbingowa


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) informuje się, że odnotowano następujące wystąpienia podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową:


1. Wystąpienie z dnia 29 lipca 2016 r.

Artur Brylikowski
Nr w rejestrze zawodowych lobbystów 00351
Do Kierownika Urzędu

Wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym

Jako zawodowy lobbysta o nr 00351 domagam się przesłania informacji o Państwa Urzędzie odnośnie wprowadzenia zarządzenia dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu w myśl art. 16 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z dnia 7 lipca 2005 roku. Jeśli jednak nie zostało ono wprowadzone wnoszę o jak najszybsze uzupełnienie braku poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia przez kierownika danego urzędu w jak najszybszym terminie i poinformowania mnie drogą elektroniczną o miejscu umieszczenia na adres: samorzad@grassrootslobbing.eu. Do momentu wydania zarządzenia, mogę stosować bezpośrednio art. 14 przytoczonej wyżej ustawy na terenie danego urzędu. Na podstawie art. 63 par. 4 KPA żądam potwierdzenia wpłynięcia powyższego wniosku. Zgodnie z art. 18 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa żądam również sporządzenia stosownego raportu i opublikowania go w BIP.
Artur Brylikowski


Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji.
Oświadczam, że jestem wpisany do rejestru zawodowych lobbystów pod numerem 00351.

Oświadczam, że swoje działania lobbingowe świadczę na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House.

Podjęte działania: Zarządzenie Nr 67/16 Burmistrza Tychowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Tychowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności.