Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zarządzenie NR 1/2017 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie„Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu"

335 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 2/2017 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych".

314 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 3/2017 - w sprawie odwołania i powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychowie

199 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 4/2017 - w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

214 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 5/2017 - w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń konkursowych złożonych o przyznanie nagrody Burmistrza Tychowa „Tychowski Heros"

287 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 6/2017 - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Stanowiska Kierowania Burmistrza Tychowa w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

333 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 7/2017 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie

197 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 8/2017 - w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tychowo na rok szkolny 2017/2018

210 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 9/2017 - w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tychowo na rok szkolny 2017/2018

212 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 10/2017 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 11/2017 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2017 r.

294 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 12/2017 - w sprawie podpisu mechanicznie odtwarzanego na drukach decyzji podatkowych.

203 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 13/2017 - w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Burmistrza Tychowa

205 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 14/2017 - w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Tychowo zadania pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” oraz „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” w 2017 r.

254 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 15/2017 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zamówień publicznych w Referacie Nieruchomości, Budownictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Tychowie

201 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 16/2017 - w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wykonanie w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” oraz „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych".

226 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 17/2017 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie

197 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 18/2017 - w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Miejskim w Tychowie.

211 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 19/2017 - w sprawie ustalenia Rocznego Programu Działania Gminy na 2017 rok

422 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 20/2017 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tychowie

202 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 21/2017 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

211 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 22/2017 - w sprawie powołania komisji do odbioru sieci radiotelefonicznej w OSP w Tychowie w remizie i na samochodzie strażackim MAN

203 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 23/2017 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Jankowskiej kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

201 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 24/2017 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Jankowskiej kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do wykonywania zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka

195 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 25/2017 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Jankowskiej kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

192 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 26/2017 - w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Jankowskiej kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do prowadzenia postępowań w sprawach o wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji i wypłaty tych świadczeń

194 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 27/2017 - w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

196 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 28/2017 - w sprawie ustalenia Rocznego Programu Działania Urzędu Miejskiego w Tychowie na 2017 rok

358 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 29/2017 - w sprawie podpisu mechanicznie odtwarzanego na drukach upomnień podatkowych.

218 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 30/2017 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

214 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 31/2017 - w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądów robót budowlanych w okresie gwarancji ustalając stan robót i usunięcia wad związanych z wybudowanymi placami zabaw dla dzieci w miejscowościach: Zaspy Wielkie, Wicewo, Stare Dębno, Drzonowo Białogardzkie, Trzebiszyn, Tyczewo, Czarnkowo, Liśnica, Kikowo i Doble.

351 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 32/2017 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tychowo na rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Gminy w roku 2016

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 33/2017 - w sprawie sprzedaży nieruchomości

39 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 34/2017 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

223 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 35/2017 - w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w gminie Tychowo

360 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 36/2017 - w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychowie

203 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 37/2017 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji stanu drogi gminnej położonej w dz.nr 241/5 i dz. nr 241/25 w miejscowości Wicewo, obręb ewidencyjny 0057 Osówko.

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 38/2017 - w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia powiatowo-gminnego zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „JODEK - 2017”

451 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 39/2017 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2017 r.

222 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 40/2017 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy położonej w miejscowości Warnino

658 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 41/2017 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

210 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 42/2017 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie

298 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 43/2017 - w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działek nr 555/6 z obrębu ewidencyjnego 0001 miasto Tychowo o powierzchni 1,0959 ha.

344 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 44/2017 - w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

190 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 45/2017 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego położonej w miejscowości Warnino.

630 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 46/2017 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo za 2016r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 47/2017 - zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Tychowo.

205 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 48/2017 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

223 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 49/2017 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie na dzień 31 grudnia 2016 r.

74 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 50/2017 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej gminy Tychowo im. Lucjana Szenwalda na dzień 31 grudnia 2016 r.

76 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 51/2017 - w sprawie sprzedaży nieruchomości

346 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 52/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu

205 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 53/2017 - w sprawie zmiany przydziału zadań wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Tychowo w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

336 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 54/2017 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

554 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 55/2017 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 56/2017 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola "DębowaChatka" w Tychowie.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 57/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 58/2017 - w sprawie upoważnienia Pani Marzeny Stanisławskiej – specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 59/2017 - w sprawie upoważnienia Pani Marzeny Stanisławskiej – specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 60/2017 - w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie

61 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 61/2017 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

39 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 62/2017 - w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej (działki ew. nr 50, 43, 274, 29/2, 29/35) do drogi wojewódzkiej nr 167 i drogi powiatowej nr 1186Z w miejscowości Stare Dębno”.

204 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 63/2017 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 64/2017 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 65/2017 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 66/2017 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 67/2017 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2017 r.

214 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 68/2017 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 69/2017 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

39 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 70/2017 - w sprawie wprowadzenia realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

72 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 71/2017 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 72/2017 - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tychowo, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r.

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 73/2017 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 74/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

44 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 75/2017 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Referacie Nieruchomości, Budownictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Tychowie

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 76/2017 - w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 169 wraz z budową instalacji oświetleniowej dróg i kanalizacji teletechnicznej na terenie działek nr 151/3, 152/2, 152/18 obręb Tychowo – miasto, oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 169 w działkach 406/7 obręb Tychowo - miasto, 406/8 obręb Tychowo, Gmina Tychowo.”

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 77/2017 - w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk. „JODŁA - 2017”

73 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 78/2017 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

47 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 79/2017 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej.

205 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 80/2017 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 81/2017 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2017 r.

786 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 82/2017 - w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Tychowo na rok 2018

337 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 83/2017 - zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania i dystrybucji preparatów stabilnego jodu w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie gminy Tychowo.

338 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 84/2017 - w sprawie powołania komisji skontrowej zasobu Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Tychowie

359 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 85/2017 - w sprawie zmiany regulaminu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychowie.

331 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 86/2017 - w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 87/2017 - w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Gminę Tychowo projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

496 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 89/2017 - w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznej fitness w Warninie”

40 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 90/2017 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Referacie Nieruchomości, Budownictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Tychowie.

266 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 91/2017 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i oświaty w Referacie ds. Organizacyjnych i Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Tychowie.

265 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 92/2017 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2017 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 93/2017 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie w okręgu wyborczym nr 12 zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017 roku.

206 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 94/2017 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy położonej w miejscowości Borzysław.

215 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 95/2017 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

359 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 96/2017 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

353 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 97/2017 - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Miejskim w Tychowie.

333 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 98/2017 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo.

208 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 99/2017 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2017 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 100/2017 - w sprawie powołania zespołu ds. realizacji przedmiotu zamówienia w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”.

495 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 101/2017 - w sprawie: przyjęcia regulaminu prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji do przeprowadzenia dialogu technicznego.

359 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 102/2017 - w sprawie przekazania projektu budżetu gminy na rok 2018 wraz z uzasadnieniem oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tychowo na lata 2018-2030

206 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 103/2017 - w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w związku z projektem : „Budowa drogi pieszo- rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna.

472 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 104/2017 - w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu umowy w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”.

422 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 105/2017 - w sprawie wprowadzenia Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Tychowie.

359 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 106/2017 - w sprawie: ogłoszenia konkursu „Tychowski Heros” – Nagrody Burmistrza Tychowa.

431 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 107/2017 - w sprawie: konkursu na „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje” na terenie Gminy Tychowo w roku 2017/2018.

835 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 108/2017 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

331 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 109/2017 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

196 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 110/2017 - sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie

202 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 111/2017 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2017 r.

500 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 112/2017 - w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Budowa punktów oświetleniowych w Tychowie (ul. Parkowa i ul. Koszalińska)” do realizacji w/g zasady zaprojektuj i wybuduj.

123 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 113/2017 - w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/309/17 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Tychowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.

120 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 114/2017 - w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Tychowie.

123 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 115/2017 - w sprawie składu Komisji przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

268 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 116/2017 - w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Tychowie

212 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 117/2017 - w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą „Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul. Kochanowskiego w Tychowie”.

73 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 118/2017 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

120 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 119/2017 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2017 r.

329 KBPobierzPodgląd pliku