Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo,  dn. 18.01.2017 r.

NBŚ.271.2017.SL

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDYWANYCH W ROKU 2017 ZGODNIE Z ART. 13a UST. 1 i 2  USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)


Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane dostawy lub usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(złotych)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przebudowa gminnej drogi nr 345221Z ul. Kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi woj. Nr 167

Roboty projektowe i budowlane

do realizacji wg zasady „Zaprojektuj i wybuduj”

Przetarg nieograniczony

1.224.057

I kwartał

2.

Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi woj. Nr 169 wraz z budową inst. oświetlenia dróg i kanalizacji teletechnicznej na terenie dz. nr 151/3, 152/2, 152/18, obr. Tychowo-miasto oraz przebudowy skrzyżowania z drogą woj. Nr 169 w dz. 406/7, obr. Tychowo-miasto, 406/8 obr. Tychowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2.818.988

I kwartał

3.

Budowa chodnika do drogi woj. wraz z oświetleniem w Bukówku

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

167.000

III kwartał

4.

Projekt techniczny na budowę chodnika wzdłuż ul. Parkowej do ul. Dolnej (wraz z oświetleniem) w Tychowie

Usługi

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

15.000

IV kwartał

5.

Projekt techniczny na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Sadkowie (dz. nr 20, 189/1, obr. Sadkowo)

Usługi

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

15.000

III kwartał

6.

Projekt techniczny na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Słoninie  (dz. nr 6/17, obręb Słonino)

Usługi

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

15.000

IV kwartał

7.

Budowa centrum rekreacyjno – turystycznego w Trzebiszynie

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

250.000

III kwartał

8.

Projekt techniczny na budowę miejskiego parku w Tychowie

Usługi

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

15.972

IV kwartał

9.

Budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Tychowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony lub zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

 

 

 

66.000

III kwartał

10.

Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul. Kochanowskiego w Tychowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony lub zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

27.000

III kwartał

11.

Budowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Akacjowej w Tychowie

Roboty budowlanej

Przetarg nieograniczony lub zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

115.000

III kwartał