Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Petycja Nr 1/2017 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet - w rozumieniu dyspozycji §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526)

319 KBPobierz

Petycja Nr 2/2017– przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA”- edycja 2017 i przekazanie petycji do szkół

232 KBPobierz

Petycja Nr 3/2017 - zwiększania bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia zbiorowego

259 KBPobierz

Petycja Nr 4/2017 - Inicjatywa 5 - Dbajmy o Najmłodszych - zapewniajmy Uczniom - komfortowe warunki

135 KBPobierz

Petycja Nr 5/2017 - Petycja w sprawie budowy placu zabaw w Dobrowie na osiedlu 29A-29G

168 KBPobierz