Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Anna Naleśnik
tel.: 94 3160281

Pomoc administracyjna

  1. prowadzenie rejestrów zarządzeń Burmistrza oraz przekazywanie ich na stanowiska pracy,
  2. współudział w opracowaniu informacji wizualnej Urzędu,
  3. współudział w nadzorowaniu stosowania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu,
  4. prowadzenie archiwum zakładowego,
  5. współudział w opracowywaniu zakresów czynności pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  6. prowadzenie dokumentacji dot. szkoleń pracowników (ewidencja, zgłoszenia),
  7. spisywanie zeznań świadków w zakresie udokumentowania zatrudnienia,
  8. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
  9. sporządzanie wniosków na nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół,
  10. sporządzanie sprawozdawczości.