Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDYWANYCH W ROKU 2018 ZGODNIE Z ART. 13a UST. 1 i 2  USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.U.2017.1579 t.j.)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane dostawy lub usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(złotych)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi woj. nr 167 w Bukówku

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.000.000,00

I kwartał

2.

Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej, prowadzącej do dworca kolejowego

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

960.159,78

I kwartał

3.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Sadkowie (dz. nr 20, 189/1, obr. Sadkowo) – dokumentacja projektowa

Usługi

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

15.000,00

III kwartał

4.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Słoninie  (dz. nr 6/17, obr. Słonino) – dokumentacja projektowa

Usługi

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

15.000,00

III kwartał

5.

Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Bukówku

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

350.000,00

II kwartał

6.

Przebudowa dachu na budynku komunalnym wraz z rozbudową o mieszkanie socjalne w Sadkowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

352.400,00

 

7.

Modernizacja Gminnego Punktu Zbierania Odpadów

Roboty budowlane

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

29.200,00

III kwartał

8.

Budowa miejskiego parku w Tychowie – dokumentacja projektowa

Usługa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

94.500,00

II kwartał

9.

Odtworzenie piezometrów  na zrekultywowanych składowiskach w Warninie i Drzonowie

Roboty budowlane

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

55.000,00

III kwartał

10.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie

Roboty budowlane

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

117.331,66

II kwartał

11.

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo – dokumentacja projektowa

Usługa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

30.000,00

I kwartał

12.

Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Akacjowej w Tychowie

Roboty budowlane

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

111.252,00

I kwartał

13.

Zakup oleju opałowego dla budynku UM w Tychowie

Dostawa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

50.000

III kwartał

14.

Malowanie pokoi UM w Tychowie

Roboty budowlane

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

35.000,00

I kwartał

15.

Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do UM w Tychowie

Dostawa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

12.000,00

I-IV kwartał

16.

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Usługi

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

7.000,00

II kwartał

17.

Usługi pocztowe

Usługi

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

80.000,00

I kwartał

18.

Zakup sprzętu elektronicznego

Dostawa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

50.000,00

I-IV kwartał

19.

Dostarczenie i zamontowanie sceny i sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego

Usługa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

12.000,00

I-IV kwartał

20.

Dostarczenie i zamontowanie namiotu

Usługa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

8.000,00

II kwartał

21.

Zakwaterowanie i wyżywienie gości

Usługa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

44.000,00

I-IV kwartał

22.

Zabezpieczenie medyczne imprez gminnych

Usługa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

2.400,00

I-IV kwartał

23.

Ochrona imprez gminnych

Usługa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

3.500,00

I-IV kwartał

24.

Wynajem kabin sanitarnych

Usługa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

1.000,00

I-IV kwartał

25.

Usługi geodezyjne

Usługa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

7.000,00

I-IV kwartał

26.

Wyceny nieruchomości

Usługa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

3.000,00

I-IV kwartał

27.

Inwentaryzacje
i oceny techniczne

Usługa

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

6.000,00

I-IV kwartał

28.

Remonty bieżące świetlic wiejskich

Roboty budowlane

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

10.000,00

I-IV kwartał