Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.6721.1.2018.LOK

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kompleksu dawnych magazynów broni jądrowej Armii Radzieckiej, obręb Dobrowo, gmina Tychowo

42 KBPobierz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo

44 KBPobierz

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kompleksu dawnych magazynów broni jądrowej Armii Radzieckiej, położonych w obrębie Dobrowo, gmina Tychowo

43 KBPobierz

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo

45 KBPobierz

NBŚ.6730.43.2018.LOK

NBŚ.6730.43.2018.LOK - obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

342 KBPobierz

Obwieszczenie zakończenie

26 KBPobierz

Obwieszczenie zakończenie

342 KBPobierz