Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zarządzenie NR 1/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Kolejowej w Tychowie do realizacji wg. zasady zaprojektuj i wybuduj”

124 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 2/2018 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu".

100 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 3/2018 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych".

103 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 4/2018 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tychowie

98 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 5/2018 - w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 r.

110 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 6/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

120 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 7/2018 - w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont oraz zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Tychowie

527 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 8/2018 - w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń konkursowych złożonych o przyznanie nagrody Burmistrza Tychowa „Tychowski Heros”

182 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 9/2018 - w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tychowo na rok szkolny 2018/2019

415 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 9a/2018 - w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tychowo na rok szkolny 2018/2019.

416 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 10/2018 - w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu umowy w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

175 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 11/2018 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska w Referacie Nieruchomości, Budownictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Tychowie

265 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 12/2018 - w sprawie określenia w Urzędzie Miejskim w Tychowie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

232 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 13/2018 - w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Tychowo zadania pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” oraz „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” w 2018 r.

108 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 14/2018 - w sprawie ustalenia Rocznego Programu Działania Gminy na 2018 rok

246 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 15/2018 - w sprawie składu Komisji przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Bukówku”.

410 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 16/2018 - w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wykonanie w 2018roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanychz realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” oraz „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych".

121 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 17/2018 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

108 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 18/2018 - w sprawie składu Komisji przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont Urzędu Miejskiego w Tychowie”

97 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 19/2018 - w sprawie składu Komisji przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie do 2.200.000,00 zł.

112 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 20/2018 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu organizacyjnego tej Komisji

375 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 21/2018 - w sprawie ustalenia Rocznego Programu Działania Urzędu Miejskiego w Tychowie na 2018 rok

281 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 22/2018 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tychowo za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Gminy w roku 2017

135 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 23/2018 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska w Referacie Nieruchomości, Budownictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Tychowie

101 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 24/2018 - zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa w gminie Tychowo

100 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 25/2018 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2018 r.

211 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 26/2018 - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia w Urzędzie Miejskim w Tychowie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

120 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 27/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą „Remont Urzędu Miejskiego w Tychowie”

203 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 28/2018 - w sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia epizodycznego obrony cywilnej pk. „Ewakuacja” w Szkole Podstawowej w Tychowie

358 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 29/2018 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

218 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 31/2018 - w sprawie odwołania i powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychowie

105 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 32/2018 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tychowie

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 33/2018 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2018 r.

108 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 34/2018 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrowie.

342 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 35/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego – cz. I.

125 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 36/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Trzebiszynie”.

124 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 37/2018 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo za 2017r.

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 38/2018 - w sprawie powołania gminnej komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej.

172 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 39/2018 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Tychowo oraz powołania Zespołu do jego opracowania.

178 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 40/2018 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrowie.

110 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 41/2018 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie na dzień 31 grudnia 2017 r.

270 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 42/2018 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie na dzień 31 grudnia 2017 r.

270 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 43/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie.

130 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 43a/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą ”Budowa ławek i stolików na działce gminnej nr 132/10 w miejscowości Dobrowo, obręb ewidencyjny 0033 Dobrowo, gm. Tychowo w ramach konkursu „Tu mieszkam tu zmieniam” fundacji BZWBK”

73 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 44/2018 - w sprawie: konkursu na „Nazwę nowego placu zabaw” przy szkole Podstawowej w Tychowie.

154 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 45/2018 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrowie.

194 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 46/2018 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi „Dobry start”

206 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 47/2018 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy na okres 3 miesięcy w trybie bezprzetargowym.

188 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 48/2018 - w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi „Dobry start”

203 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 49/2018 - w sprawie zmian w bud!ecie Gminy Tychowo na 2018 r.

748 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 50/2018 - w sprawie składu Komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na sprzedaż kamienia z rozbiórki nawierzchni drogi ,,kocie łby” w m. Bukówko.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 51/2018 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2018 r.

325 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 52/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Bukówku”.

134 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 53/2018 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

108 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 54/2018 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2018 r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 55/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego. Zakup i instalacja bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich”.

77 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 57/2018 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 58/2018 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 59/2018 - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tychowo, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r.

182 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 60/2018 - w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 61/2018 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 21 października 2018r.

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 62/2018 - w sprawie składu Komisji przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Dobrowie gm. Tychowo”

74 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 63/2018 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowejw Dobrowie

252 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 64/2018 - w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Tychowo na rok 2019

572 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 66/2018 - w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 345220Z ul. Mroczkiewicza w Tychowie”.

257 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 67/2018 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2018 r.

858 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 68/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbioru dokumentacji budowlanej dotyczącej budowy chodnika w m. Sadkowo przy drodze wojewódzkiej nr 167 (dz. Nr 428, obręb ewidencyjny 0053 Sadkowo, gm. Tychowo)

163 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 69/2018 - w sprawie powołania Komisji do negocjacji z wolnej ręki odnośnie sprzedaży kamienia z rozbiórki nawierzchni drogi „ kocie łby” w m. Bukówko.

74 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 70/2018 - w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Tychowie

196 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 71/2018 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

114 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 73/2018 - w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Tychowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

137 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 75/2018 - w sprawie nabycia lokalu niemieszkalnego nr 4 w Tychowie przy ul. Wolności 7 wraz udziałem wynoszącym 5368/10000 we współwłasności działki nr 140/3 z obrębu ewidencyjnego 0001 miasto Tychowo.

128 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 76/2018 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2018 r.

699 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 77/2018 - w sprawie zamiany nieruchomości

126 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 78/2018 - w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na zadanie pn. „Procedury administracyjne i prace dotyczące odtworzenia sieci monitoringu na zlikwidowanym mogilniku w Drzonowie Białogardzkim i zrekultywowanym składowisku odpadów w Warninie gm. Tychowo”

158 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 79/2018 - w sprawie powołania członków Komisji do spraw przydziału mieszkań komunalnych

69 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 80/2018 - w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dobrowie gm. Tychowo”

30 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 82/2018 - w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na zadanie pn. „Budowa placu zabaww Bukowie”.

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 83/2018 - w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r."

121 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 84/2018 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

126 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 85/2018 - w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w Gminie Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do gminnego Przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci do 3 lat przy ulicy Mickiewicza 1 w Tychowie na terenie działki nr 565/12 obr. 001 jedn. ewid. Tychowo –miasto”

101 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 87/2018 - w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Białogardzkiego.

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 88/2018 - w sprawie przekazania projektu budżetu gminy na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tychowo na lata 2019 - 2030

107 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 89/2018 - w sprawie zamiany nieruchomości

57 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 90/2018 - w sprawie: ogłoszenia konkursu „Tychowski Heros” – Nagrody Burmistrza Tychowa.

144 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 91/2018 - w sprawie: konkursu na „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje” na terenie Gminy Tychowo w roku 2018/2019.

150 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 92/2018 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2018 r.

705 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 93/2018 - w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Tychowo

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 94/2018 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień31 grudnia 2018 roku

128 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 96/2018 - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu dministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, a także dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconychjednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego na rok 2019

361 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 97/2018 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2018 r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku