Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zarządzenie NR 1/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Kolejowej w Tychowie do realizacji wg. zasady zaprojektuj i wybuduj”

124 KBPobierz

Zarządzenie NR 2/2018 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu".

100 KBPobierz

Zarządzenie NR 3/2018 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych".

103 KBPobierz

Zarządzenie NR 4/2018 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tychowie

98 KBPobierz

Zarządzenie NR 5/2018 - w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 r.

110 KBPobierz

Zarządzenie NR 6/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

120 KBPobierz

Zarządzenie NR 8/2018 - w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń konkursowych złożonych o przyznanie nagrody Burmistrza Tychowa „Tychowski Heros”

182 KBPobierz

Zarządzenie NR 9/2018 - w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tychowo na rok szkolny 2018/2019

415 KBPobierz

Zarządzenie NR 9a/2018 - w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tychowo na rok szkolny 2018/2019.

416 KBPobierz

Zarządzenie NR 10/2018 - w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu umowy w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

175 KBPobierz

Zarządzenie NR 11/2018 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska w Referacie Nieruchomości, Budownictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Tychowie

265 KBPobierz

Zarządzenie NR 12/2018 - w sprawie określenia w Urzędzie Miejskim w Tychowie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

232 KBPobierz

Zarządzenie NR 13/2018 - w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Tychowo zadania pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” oraz „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” w 2018 r.

108 KBPobierz

Zarządzenie NR 14/2018 - w sprawie ustalenia Rocznego Programu Działania Gminy na 2018 rok

246 KBPobierz

Zarządzenie NR 15/2018 - w sprawie składu Komisji przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Bukówku”.

410 KBPobierz

Zarządzenie NR 16/2018 - w sprawie składu Komisji przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Bukówku”.

121 KBPobierz

Zarządzenie NR 17/2018 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

108 KBPobierz

Zarządzenie NR 18/2018 - w sprawie składu Komisji przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont Urzędu Miejskiego w Tychowie”

97 KBPobierz

Zarządzenie NR 19/2018 - w sprawie składu Komisji przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie do 2.200.000,00 zł.

112 KBPobierz

Zarządzenie NR 20/2018 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu organizacyjnego tej Komisji

375 KBPobierz

Zarządzenie NR 23/2018 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska w Referacie Nieruchomości, Budownictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Tychowie

101 KBPobierz

Zarządzenie NR 24/2018 - zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa w gminie Tychowo

100 KBPobierz

Zarządzenie NR 25/2018 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2018 r.

211 KBPobierz

Zarządzenie NR 26/2018 - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia w Urzędzie Miejskim w Tychowie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

120 KBPobierz

Zarządzenie NR 27/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą „Remont Urzędu Miejskiego w Tychowie”

203 KBPobierz

Zarządzenie NR 28/2018 - w sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia epizodycznego obrony cywilnej pk. „Ewakuacja” w Szkole Podstawowej w Tychowie

358 KBPobierz

Zarządzenie NR 29/2018 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

218 KBPobierz

Zarządzenie NR 31/2018 - w sprawie odwołania i powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychowie

105 KBPobierz

Zarządzenie NR 32/2018 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tychowie

46 KBPobierz

Zarządzenie NR 34/2018 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrowie.

342 KBPobierz

Zarządzenie NR 35/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego – cz. I.

125 KBPobierz

Zarządzenie NR 36/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Trzebiszynie”.

124 KBPobierz

Zarządzenie NR 37/2018 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo za 2017r.

200 KBPobierz

Zarządzenie NR 38/2018 - w sprawie powołania gminnej komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej.

172 KBPobierz

Zarządzenie NR 39/2018 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Tychowo oraz powołania Zespołu do jego opracowania.

178 KBPobierz

Zarządzenie NR 40/2018 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrowie.

110 KBPobierz

Zarządzenie NR 43a/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą ”Budowa ławek i stolików na działce gminnej nr 132/10 w miejscowości Dobrowo, obręb ewidencyjny 0033 Dobrowo, gm. Tychowo w ramach konkursu „Tu mieszkam tu zmieniam” fundacji BZWBK”

130 KBPobierz

Zarządzenie NR 44/2018 - w sprawie: konkursu na „Nazwę nowego placu zabaw” przy szkole Podstawowej w Tychowie.

154 KBPobierz

Zarządzenie NR 45/2018 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrowie.

194 KBPobierz

Zarządzenie NR 47/2018 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy na okres 3 miesięcy w trybie bezprzetargowym.

188 KBPobierz

Zarządzenie NR 49/2018 - w sprawie zmian w bud!ecie Gminy Tychowo na 2018 r.

748 KBPobierz

Zarządzenie NR 51/2018 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Tychowo na 2018 r.

325 KBPobierz

Zarządzenie NR 52/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Bukówku”.

134 KBPobierz

Zarządzenie NR 53/2018 - w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tychowo

108 KBPobierz

Zarządzenie NR 57/2018 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

200 KBPobierz

Zarządzenie NR 58/2018 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

200 KBPobierz

Zarządzenie NR 61/2018 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 21 października 2018r.

200 KBPobierz