Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

Organy

Gmina

Urząd Miasta i Gminy

Informacje

Zarządzenie NR 1/2018 - w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Kolejowej w Tychowie do realizacji wg. zasady zaprojektuj i wybuduj”

124 KBPobierz

Zarządzenie NR 2/2018 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu".

100 KBPobierz

Zarządzenie NR 3/2018 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych".

103 KBPobierz

Zarządzenie NR 4/2018 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tychowie

98 KBPobierz

Zarządzenie NR 5/2018 - w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 r.

110 KBPobierz

Zarządzenie NR 6/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

120 KBPobierz

Zarządzenie NR 8/2018 - w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń konkursowych złożonych o przyznanie nagrody Burmistrza Tychowa „Tychowski Heros”

182 KBPobierz

Zarządzenie NR 9/2018 - w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania zynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającymw przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tychowo na rok szkolny 2018/2019

415 KBPobierz

Zarządzenie NR 9a/2018 - w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tychowo na rok szkolny 2018/2019.

416 KBPobierz

Zarządzenie NR 10/2018 - w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu umowy w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

175 KBPobierz

Zarządzenie NR 11/2018 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska w Referacie Nieruchomości, Budownictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Tychowie

265 KBPobierz

Zarządzenie NR 12/2018 - w sprawie określenia w Urzędzie Miejskim w Tychowie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

232 KBPobierz