Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

GOOŚ.6220.4.2018.MM-w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa drogi leśnej nr 175 dojazdowej na działkach nr 387/3, 406, 405/1, 404 obręb Osówko w tym pobocza, rowy, zjazdy, mijanki ..."

Informacja Burmistrza Tychowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

435 KBPobierz

Informacja - wydano postanowienie o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi leśnej nr 176 dojazdowej na działkach nr 387/3, 406, 405/1, 404 obręb Osówko w tym pobocza, rowy, zjazdy, mijanki i pętla do zawracania”.

151 KBPobierz

Informacja Burmistrza Tychowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

91 KBPobierz