Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

SIWZ z załącznikami

Ogłoszenie 26.06.2018 park w Tychowie

410 KBPobierz

SIWZ 26.06.2018

414 KBPobierz

SIWZ 26.06.2018

373 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy

302 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

23 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ- oswiadczenie dot. przesłanek wykluczenia

22 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ-o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

13.6 KBPobierz

Załącznik nr 5 projekt umowy

289 KBPobierz

Załącznik nr 5 projekt umowy

331 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi

14.6 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ- zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów

13.9 KBPobierz

Załącznik nr 8 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

26 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ- oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę

14.8 KBPobierz

Dokumentacja PFU

Szacunkowy przedmiar robót

280 KBPobierz

Analiza otoczenia terenu

1.8 MBPobierz

Dokumentacja fotograficzna

11.1 MBPobierz

Inwentaryzacja terenu

2.5 MBPobierz

Koncepcja zagospodarowania terenu

12.0 MBPobierz

Kopia mapy zasadniczej

2.9 MBPobierz

Lokalizacja inwestycji

3.5 MBPobierz

Opinia geotechniczna

18.5 MBPobierz

PFU

1.7 MBPobierz

Wypis MPZP

60 KBPobierz

Wyrys z MPZP

3.3 MBPobierz

Zawiadomienie

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP

154 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

149 KBPobierz