Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ: MIEJSKIEGO PARKU W TYCHOWIE, FORMUŁA – ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

147 KBPobierz

NBŚ.271B.6.2018.JK -„Budowa miejskiego parku w Tychowie” Formuła - zaprojektuj i wybuduj.

Ogłoszenie o zamówieniu

407 KBPobierz

SIWZ

412 KBPobierz

SIWZ

373 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy

302 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

23 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ- oswiadczenie dot. przesłanek wykluczenia

22 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ-o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

13.7 KBPobierz

Załącznik nr 5 projekt umowy PDF

289 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi

14.6 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ- zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów

13.9 KBPobierz

Załącznik nr 8 Harmonogram_Rzeczowo-Finansowy

26 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ- oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę

14.8 KBPobierz

Dokumentacja PFU

PFU

1.7 MBPobierz

Analiza otoczenia terenu

1.8 MBPobierz

Dokumentacja fotograficzna

11.1 MBPobierz

Inwentaryzacja terenu

2.5 MBPobierz

Koncepcja zagospodarowania parku w Tychowie

12.0 MBPobierz

Kopia mapy zasadniczej

2.9 MBPobierz

Lokalizacja inwestycji

3.5 MBPobierz

Opinia geotechniczna

18.5 MBPobierz

Szacunkowy_przedmiar_robót

280 KBPobierz

Wypis MPZP

60 KBPobierz

Wyrys z MPZP

3.3 MBPobierz