Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

460 KBPobierz

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Pismo zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp

194 KBPobierz

Ogłoszenie BZP

404 KBPobierz

SIWZ energia elektryczna

328 KBPobierz

Załącznik nr 1- Planowane zużycie energii czynnej w 2019 roku

25 KBPobierz

Załącznik nr 2, formularz ofertowy

64 KBPobierz

Załącznik nr 3, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

21 KBPobierz

Załącznik nr 4, oświadczenie brak podstaw wykluczenia

23 KBPobierz

Załącznik Nr 5, - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

13.7 KBPobierz

Załącznik nr 6, projekt umowy

134 KBPobierz

Załącznik nr 7, pełnomocnictwo

47 KBPobierz

Załącznik nr 8, zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów

13.9 KBPobierz