Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Budowa budynku centrum rekreacyjno - turystycznego w Bukówku

Ogłoszenie BZP

405 KBPobierz

SIWZ

404 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

23 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie

23 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

21 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

13.7 KBPobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ - umowa

215 KBPobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi

17.6 KBPobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów

13.9 KBPobierz

Załącznik Nr 8 Harmonogram rzeczowo-finansowy

14.7 KBPobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ - oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę

14.9 KBPobierz

Pozwolenie na budowę

1.6 MBPobierz

Projekt budowlany (uchylony z dniem 26.10 br)

14.9 MBPobierz

STWiOR

63 MBPobierz

Przedmiar robót

9.0 MBPobierz

Kosztorys nakładczy (uchylony z dniem 26.10 br)

462 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 26.10 br

574 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 26.10 br

62 KBPobierz

Projekt budowlany (zmiana od dnia 26.10 br)

20 MBPobierz

Odpowiedzi na zapytania

Wyjaśnienia do zapytań nr 1/2018 z dnia 31.10.2018 r.

93 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy PZP

362 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

485 KBPobierz