Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

W związku z podpisaniem porozumienia w sprawie przystąpienia do Wojewódzkiego Programu pn. Region dla Rodziny, Burmistrz Tychowa informuje, iż mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60 rok życia mogą ubiegać się o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY SENIORA?
Do skorzystania z niniejszej Karty są uprawnieni seniorzy zamieszkujący na terenie gminy Tychowo, którzy ukończyli 60 rok życia.

JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY?
a) wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora;
b) dowód osobisty;

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Tychowie (pokój Nr 2 Urzędu Miejskiego) przy ul. Bobolickiej 17, w godz. pracy od 07:30 do 15:30 od poniedziałku do środy, w czwartek od godz. 07:30 do 16:00, w piątek od godz. 07:30 do 15:00.
Osoba do kontaktu w sprawie wniosków – Bożena Kowalewska (tel. 94 31 60 267)
JAKI JEST TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY I WYDANIA KARTY?

Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wydanie Karty, osoba składająca wniosek o jej wydanie zostanie wezwana pisemnie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku w terminie skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KARCIE?
* Karta wydawana jest bezpłatnie, na czas nieokreślony;
* Karta jest ważna z dowodem osobistym;
* Posiadacze Kart nie mogą ich użyczać osobom trzecim pod rygorem unieważnienia Karty;
* Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem;
* Zmiana danych osobowych posiadacza Karty wymaga wydania duplikatu Karty;
* Karta uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w realizacji zadania pn. Zachodniopomorska Karta Seniora
  Wejdź na stronę  rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY?
Wydanie Karty. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty nie przysługuje żaden tryb odwoławczy.

JAK UZYSKAĆ WNIOSEK?
Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tychowie  (pokój Nr 2 Urzędu Miejskiego) przy ul. Bobolickiej 17  lub znajdziesz go tutaj: rodzina.wzp.pl/zks/  w zakładce "wniosek".

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?


* Uchwała Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 września 2014r.w sprawie realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu   Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny;

INFORMACJE DODATKOWE:
Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.rops.wzp.pl/region-dla-rodziny.pl