Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271B.7.2018.JGO - „Budowa budynku centrum rekreacyjno- turystycznego w Bukówku gm. Tychowo"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

200 KBPobierz

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP

406 KBPobierz

2. SIWZ

0.9 MBPobierz

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

19.9 KBPobierz

4. Załącznik nr 2 - oświadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

21 KBPobierz

5. Załącznik nr 3 - oświadczenie - brak podstaw wykluczenia.

19.2 KBPobierz

6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

13.0 KBPobierz

7. Załącznik nr 5 - wzór umowy.

521 KBPobierz

8. Załącznik nr 6 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

15.5 KBPobierz

9. Załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

15.0 KBPobierz

10. Załącznik nr 8 - harmonogram rzeczowo-finansowy

14.8 KBPobierz

11. Załącznik nr 9 - oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę

13.8 KBPobierz

12. Załącznik nr 10 – opis wyposażenia oraz elementów robót budowlanych ujętych w przedmiarze robót (uchylony z dniem 30.11.2018 r.)

611 KBPobierz

13. Projekt budowlany (uchylony z dniem 30.11.2018 r.)

24 MBPobierz

14. Pozwolenie na budowę

1.6 MBPobierz

15. Przedmiar robót (uchylony z dniem 30.11.2018 r.)

9.0 MBPobierz

16. STWiORB

63 MBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 30.11 2018r.

67 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 30.11 2018r.

90 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ– opis wyposażenia oraz elementów robót budowlanych ujętych w przedmiarze robót (uchylony z dniem 10.12.2018r.)

35 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ– opis wyposażenia oraz elementów robót budowlanych ujętych w przedmiarze robót (uchylony z dniem 10.12.2018r.)

180 KBPobierz

Projekt budowlany (zmiana od dnia 30.11.2018r.)

27 MBPobierz

Przedmiar robót (zmiana od dnia 30.11.2018 r.)

15.7 MBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 10.12.2018 r.

225 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 10.12.2018 r.

63 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ– opis wyposażenia oraz elementów robót budowlanych ujętych w przedmiarze robót (zmiana od dnia 10.12.2018r.)

36 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ– opis wyposażenia oraz elementów robót budowlanych ujętych w przedmiarze robót (zmiana od dnia 10.12.2018r.)

332 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy PZP

Pismo zgodnie z art. 86. ust. 5

142 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

163 KBPobierz

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

296 KBPobierz