Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wyniki głosowań imiennych z I sesji Rady Miejskiej w dniu 21.11.2018 r.

Przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady”

554 KBPobierz

Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady

554 KBPobierz

Ustalenie ilości osób wchodzących w skład Komisji Skrutacyjnej

553 KBPobierz

Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej

553 KBPobierz

Powołanie komisji skrutacyjnej

553 KBPobierz

Wprowadzenie do porządku obrad - wybór wiceprzewodniczących Rady

553 KBPobierz

Wprowadzenie do porządku obrad - uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tychowie

553 KBPobierz

Wprowadzenie do porządku obrad - uchwała w sprawie powołania Komisji ds Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tychowie

554 KBPobierz

Wprowadzenie do porządku obrad - uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Tychowie

553 KBPobierz

Wprowadzenie do porządku obrad - uchwała w sprawie powołania Komisji Mienia,Budżetu,Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej w Tychowie

554 KBPobierz

Wprowadzenie do porządku obrad - uchwała w sprawie powołania Komisji Społeczno-Socjalnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Tychowie

554 KBPobierz

Wprowadzenie do porządku obrad - uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Tychowa

553 KBPobierz

Wprowadzenie do porządku obrad - uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Tychowo

552 KBPobierz

Przyjęcie regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady

554 KBPobierz

Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady

553 KBPobierz

Przyjęcie składu Komisji Skrutacyjnej z poprzedniego głosowania

553 KBPobierz

Ustalenie ilości osób wchodzących w skład komisji

552 KBPobierz

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tychowie

554 KBPobierz

Uchwała w sprawie powołania Komisji ds Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tychowie

553 KBPobierz

Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Tychowie

553 KBPobierz

Uchwała w sprawie powołania Komisji Mienia,Budżetu, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej w Tychowie

554 KBPobierz

Uchwała w sprawie powołania Komisji Społeczno-Socjalnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Tychowie

555 KBPobierz

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Tychowa

553 KBPobierz

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Tychowo

553 KBPobierz