Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

w dniu 31 sierpnia 2021r. o godz. 1000  odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Tychowie

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie Sesji,
  • stwierdzenie jej prawomocności,
  • przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji.
 2. Wręczenie aktów powołania dla Dyrektora SP im. Adama Mickiewicza w Tychowie i SP w Dobrowie oraz aktu mianowania dla nauczyciela SP im. Adama Mickiewicza w Tychowie.
 3. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Tychowo za I półrocze 2021 r.
 4. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

 • a. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2021 r.,
 • b. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tychowo,
 • c. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa Zaspy Wielkie.

 1. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 2. Zakończenie Sesji.

 

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalski