Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

26 marca 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Tychowie ( sala konferencyjna) odbędą się obrady VI Sesji  Rady Miejskiej

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z IV i V sesji.
 2. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2019 – 2030,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 r.,
  4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tychowo za 2018 r. (z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie za 2018 r.),
  5. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na terenie Miasta i Gminy Tychowo na lata 2017-2019”za 2018 rok
  6. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok,
  7. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020 za 2018 rok,
  8. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tychowo w 2019 roku,
  9. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tychowo za 2018r.,
  10. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,
  11. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji,
  12. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Sadkowo w ciągu drogi nr 167 – etap II”,
  13. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Tychowo współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 6. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 7. Zakończenie Sesji.


  Przewodniczący Rady
  Paweł Kowalski