Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

OGŁOSZENIE
25 stycznia 2019 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Tychowie ( sala konferencyjna) odbędą się obrady IV Sesji  Rady Miejskiej

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe
  - otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
  - przyjęcie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu z III Sesji.
 2. Wręczenie przez Burmistrza Tychowa dyplomów nagrodzonym sportowcom Gminy Tychowo za 2018 rok.
 3. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwał;
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r,
  b) w sprawie dopłat do 1 m3 dostarczanej wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Tychowo,
  c) w sprawie zmiany uchwały w sprawi wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
  d) w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tychowo.
 7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 8. Zakończenie Sesji.