Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

28 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Tychowie (sala konferencyjna) odbędą się obrady VIII Sesji  Rady Miejskiej.

 Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:


- otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,

- przyjęcie porządku obrad po zmianach,

- przyjęcie protokołu z VII sesji.

2. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia, sposobów i form  jego zwalczania za 2018 rok i I kwartał 2019 r.

3.  Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwał;
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.;

b) w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Tychowo i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od 1 września 2019 roku,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.   
                                                                   

 

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalski