Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

22 września 2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Tychowie (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  - otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
  - przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tychowo, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 r.

  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie. z przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu2020 r.
  - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tychowo, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020  roku.

 3. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Tychowo za I półrocze 2020 r.
 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia, sposobów i form jego zwalczania za I półrocze 2020 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2020– 2031,
  b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2020 r.,
  c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  d) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Tychowo na przyłączenie do sieci gazowej,
  e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Grypy dla Mieszkańców Gminy Tychowo w wieku 65+ na lata 2020-2023.
 8. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 9. Zamknięcie Sesji.


Przewodniczący Rady
Paweł Kowalski