Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

30 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Tychowie ( sala konferencyjna) odbędą się obrady XVII Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe
  - otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności,
  - przyjęcie protokołu XVI Sesji Rady Miejskiej.
 2. Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 4. Podjęcie uchwał;
  • a)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.;
  • b)    zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  • c)    w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tychowo na rok szkolny 2019/2020
  • d)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tychowo.
  • e)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo.
  • f)    w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Tychowie na 2020 rok
  • g)    w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tychowie na 2020
  • h)    w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Tychowie na 2020 rok
 5. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 6. Zamknięcie Sesji.