Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych


Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2-19-2023”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związkwieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-023......

554 KBPobierzPodgląd pliku

Zatwierdzenie porządku obrad po zmianach

553 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie protokołu z L(50) Sesji Rady Miejskiej w Tychowie odbytej 19 października 2018r.

555 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 21 listopada 2018 r.

553 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie informacji międzysesyjnej Burmistrza Tychowa

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer II/10/18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2019-2030

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer II/11/18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2019

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer II/12/18 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2018 r.

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer II/13/18 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady Miejskiej

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer II/14/18 Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania praw i obowiązków Gminy Tychowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer II/15/18 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023

188 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer II/16/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

556 KBPobierzPodgląd pliku