Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Przeprowadzono głosowanie w sprawie “wprowadz. do porządku obrad- projekt uchwały w sprawie przejęcia do wykonania przez Gminę Tychowo zadania Województwa Zachodniopomorskiego pn."BUdowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław - gm. Tychowo"

553 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

552 KBPobierzPodgląd pliku

Przeprowadzono głosowanie w sprawie “Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 grudnia 2018 r.”.

552 KBPobierzPodgląd pliku

Przeprowadzono głosowanie w sprawie “Przyjęcie informacji Burmistrza Tychowa z działalności międzysesyjnej”.

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer III/17/18 “Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychowie na lata 2019 - 2021 ”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer III/18/18 “Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowa. ”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer III/19/18 “Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Tychowie na 2019 rok, ”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer III/20/18 “Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tychowie na 2019 r, ”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer III/21/18 “Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Tychowie na 2019 rok, ”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer III/22/18 “Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania przez Gminę Tychowo zadania Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław - gm. Tychowo”.

554 KBPobierzPodgląd pliku