Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo, gm. Tychowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

419 KBPobierz

SIWZ

203 KBPobierz

SIWZ

494 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.

134 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie - spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

136 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie - brak podstaw wykluczenia.

135 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

130 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

272 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

391 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

16.3 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

13.8 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - harmonogram rzeczowo-finansowy

24 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę

131 KBPobierz

Dokumentacja PFU

PFU

4.3 MBPobierz

Załącznik nr 1 do PFU – Wypis i Wyrys z MPZP

570 KBPobierz

Załącznik nr 2 do PFU – Mapa zasadnicza

571 KBPobierz

Załącznik nr 3 do PFU - Analiza otoczenia

373 KBPobierz

Załącznik nr 4 do PFU – Mapa przedstawiająca inwentaryzację stanu istniejącego

4.3 MBPobierz

Załącznik nr 5 do PFU – Mapa przedstawiająca inwentaryzację zieleni

4.2 MBPobierz

Załącznik nr 6 do PFU – Zestawienie tabelaryczne drzew

201 KBPobierz

Załącznik nr 7 do PFU – Koncepcja zagospodarowania terenu

4.3 MBPobierz

Załącznik nr 8 do PFU – Dokumentacja fotograficzna

2.2 MBPobierz

Załącznik nr 9 do PFU – Szacunkowy przedmiar robót

3.0 MBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

61 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

293 KBPobierz

Informacja o zmianie ogłoszenia BZP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

207 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań

Wyjaśnienia NR 1 z dnia 17.01.2019 r.

744 KBPobierz

Wyjaśnienia NR 2 z dnia 29.01.2019 r.

2.1 MBPobierz

Postanowienie o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.1 MBPobierz

Wyjaśnienia NR 3 z dnia 28 i 31.01.2019 r.

29 KBPobierz

Wyjaśnienia NR 4 z dnia 06.02.2019 r.

20 KBPobierz

Wyjaśnienia NR 5 z dnia 07.02.2019 r.

1.3 MBPobierz

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

180 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego

185 KBPobierz