Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zatwierdzenie porządku obrad

552 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Tychowie odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r.”

552 KBPobierzPodgląd pliku

“Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym.”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer IV/23/19 “zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer IV/24/19 “w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczonej wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Tychowo, ”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer IV/25/19 “ w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia wysokości stawki tej opłaty. ”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer IV/26/19 “w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tychowo"

552 KBPobierzPodgląd pliku