Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad

404 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru delegacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

184 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie porządku obrad

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer V/27/19 “zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r. ”

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer V/28/19 “zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokosci wyngarodzenia za inkaso”

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr V/29/19 “w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracjiza pomocą środków komunikacji elektronicznej”

184 KBPobierzPodgląd pliku