Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad

184 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie porządku obrad

184 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 stycznia 2019 r.

185 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie protokołu z V Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Tychowie odbytej w dniu 26 lutego 2019 r.

185 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym

187 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/30/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2019-2030.

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/31/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/32/19 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 r.

185 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/33/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie w Gminie Tychowo za 2018 r.

185 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/34/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Tychowo na lata 2017-2019

186 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/35/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok

185 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/36/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020 za 2018 rok

185 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/37/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tychowo w 2019 roku

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/38/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tychowo za 2018r.

185 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/39/19 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

185 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/40/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/41/19 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania "Budowa chodnika w miejscowości Sadkowo w ciągu drogi nr 167 - etap II

185 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer Nr VI/42/19 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Tychowo współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

186 KBPobierzPodgląd pliku