Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2019-2030

184 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Tychowie odbytej w dniu 26 marca 2019 r.

184 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie porządku obrad po zmianie.

184 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie informacji Burmistrza Tychowa z działalności międzysesyjnej.

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer VII/43/19 “uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2019-2030”

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer VII/44/19 “zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.; ”

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer VII/45/19 “w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Tychowo za 2018r. ”

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer VII/46/19 “w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Tychowo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer VII/47/19 “w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tychowie”

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer VII/48/19 “zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na obszarze gminy Tychowo”

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer VII/49/19 “w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta i gminy Tychowo na lata 2019 - 2020 ”

186 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer VII/50/19 “w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tychowo na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za lata 2015-2016 oraz 2017-2018 ”

185 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer VII/51/19 “w sprawie przyjęcia „ programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tychowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

184 KBPobierzPodgląd pliku