Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
O NABORZE KANDYDATÓW  NA  ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH
NA KADENCJĘ 2020-2023

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo  o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 59 ze zm).
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, Rada Miejska w Tychowie wybiera:
- 2 ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie w zakresie prawa pracy.

Kandydatów na ławników w terminie do 30 czerwca 2019 r. zgłaszają:
1)    prezesi właściwych sądów,
2)    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i  zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3)    co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy dokonującej wyboru.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

W myśl  art.158  w/w ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

W myśl art.159 ławnikami nie mogą być:
1)  osoby  zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)  duchowni,
7)  żołnierze czynnej służby wojskowej,
8)  funkcjonariusze służby więziennej,
9)  radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

W myśl  art.162 do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)    dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty  zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r., nr 121, poz. 693).

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-5 ustawy, tj.:
1.    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia (informację należy uzyskać w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, który mieści się
w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7, tel.: (94) 342-87-72,
2.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
3.    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
4.    aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
5.    2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie) – wzór zdjęcia od 1 marca 2015 roku uległ zmianie;
6.    do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia;
7.    do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Karta zgłoszenia dostępna jest w biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Tychowie pokój nr 12 (I piętro) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Wybory- Ławnicy.


Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Tychowie – Biuro Rady Miejskiej, pokój nr 12 w terminie do 28 czerwca 2019 r., w godzinach pracy Urzędu a także można przesłać pocztą na adres: Rada Miejska w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Tychowie).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie
Paweł Kowalski


Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika

58 KBPobierzPodgląd pliku

Lista osób zgłaszających kandydata

14.4 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie kandydata na ławnika

34 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie kandydata na ławnika - dodatkowy

36 KBPobierzPodgląd pliku

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie

204 KBPobierzPodgląd pliku

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dot. wyborów ławników

164 KBPobierzPodgląd pliku

Obowiązek informacyjny dot. listy poparcia

99 KBPobierzPodgląd pliku