Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

“Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Tychowie odbytej w dniu 28 maja 2019 r.”

551 KBPobierzPodgląd pliku

“Informacja z działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer IX/55/19 “podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tychowa wotum zaufania”

553 KBPobierzPodgląd pliku

“podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Tychowo na dzień 31 grudnia 2018 r, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tychowo za rok 2018”

553 KBPobierzPodgląd pliku

“podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Tychowo za rok 2018”

552 KBPobierzPodgląd pliku

“podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2019-2030”

553 KBPobierzPodgląd pliku

“podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.”

552 KBPobierzPodgląd pliku

“podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników”

553 KBPobierzPodgląd pliku

“podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników”

553 KBPobierzPodgląd pliku

“podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso”

552 KBPobierzPodgląd pliku